Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne

W ramach prowadzonej Kancelarii udzielam porad prawnych i prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego
i rodzinnego, na etapie przedsądowym i sądowym – w szczególności w charakterze pełnomocnika powoda, pozwanego, interwenienta ubocznego, wnioskodawcy lub uczestnika.

Zakres działalności Kancelarii obejmuje m.in. sprawy:

  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu czynów niedozwolonych, ochrony dóbr osobistych, nienależytego wykonania zobowiązania i inne);
  • o wykonanie zobowiązań umownych (o zapłatę, o świadczenie określonego rodzaju, o zobowiązania z tytułu umów przedwstępnych i inne);
  • rodzinne i małżeńskie (o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z małoletnimi, władzę rodzicielską i inne);
  • spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek i inne);
  • z zakresu prawa rzeczowego (związane ze współwłasnością, służebnościami, użytkowaniem wieczystym);
  • o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego w trybie art. 189 kpc, o uzgodnienie treści księgi księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • gospodarcze;
  • egzekucyjne