Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

W sprawach karnych występuję jako obrońca podejrzanego i oskarżonego oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, a także jako pełnomocnik innych osób i podmiotów.
W postępowaniu wykonawczym występuję także jako obrońca skazanego.

W ramach prowadzonych czynności w porozumieniu z Klientem mogę uczestniczyć w czynnościach procesowych, składać wnioski dowodowe i inne pisma procesowe oraz sporządzać środki zaskarżenia (apelacja, zażalenie, kasacja, sprzeciw, wniosek o wznowienie postępowania). Reprezentuję interesy Klienta także w razie wyrażenia przez niego woli dobrowolnego poddania się karze lub zastosowania innego konsensualnego sposobu zakończenia postępowania karnego.